Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) en ANBI.


De Hr. Ms. Mahu is in eigendom van de Stichting Promotie Maritieme Tradities (PMT) en behoord tot het Varend Erfgoed van de Koninklijke Marine.


De Hr. Ms. Mahu staat ingeschreven in het  Nationaal Register Varende Monumenten en is aangesloten bij de Historic Naval Ships Association (U.S.A.) en de Federation of Naval Association (G.B.)

Belangrijkste doelstelling van de stichting is het bewaren en publiekelijk toegankelijk maken van het cultureel- en materieel erfgoed, met de daarbij behorende geschiedenis, van de Koninklijke Marine (art.2 van de statuten).


Het restaureren en opnieuw in de vaart brengen van de historische ondiepwatermijnenveger Hr.Ms. Mahu (M880) is hier een voorbeeld van.
De Hr.Ms. Mahu is de enige “inshore” mijnenveger die nog geheel in originele staat verkeert, zodat het publiek kennis kan nemen van hoe het mijnenvegen in zijn werk ging.

Sinds 1 januari 2016 is de Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting P.M.T. (Promotie Maritieme Tradities) heeft ook een culturele ANBI-status.


De voornaamste doelstellingen van de Stichting P.M.T. zijn:

 • Het in de vaart houden van de historische houten mijnenveger Hr. Ms. MAHU, behorende tot het varend erfgoed van de Koninklijke Marine.
 • Het in bezit krijgen en na restauratie weer in de vaart brengen van andere schepen welke uit dienst zijn of worden gesteld door de Koninklijke Marine.
 • Het openstellen van voorgenoemde schepen voor het publiek.
 • Het bewaren en publiekelijk maken van het culturele en materiële erfgoed van de Koninklijke Marine.


De Stichting P.M.T. tracht dit doel te bereiken door:

 • Bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige maritieme gebeuren.
 • Zich samen met de Koninklijke Marine presenteren op Nautisch evenementen.
 • Ondersteunen van andere maritieme activiteiten in de ruimste zin.
 • Het restaureren en plegen van onderhoud aan de in haar bezit zijnde schepen.
 • Onderzoek verrichten naar de historie van de door de Koninklijke Marine afgestoten schepen.
 • De schepen presenteren tijdens Maritieme evenementen.
 • Het aanboren van kennis bij belangstellenden, waaronder (oud)opvarenden, die kunnen adviseren bij het instant houden van de schepen en bijdragen aan het opschrijven van de geschiedenis.
 • Het uitgeven van boeken over de geschiedenis van de schepen die dienst hebben gedaan bij de Koninklijke Marine.
 • Het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-) instellingen.